I henhold til de advokatetiske regler, skal der oplyses om en række forhold.

Advokaterne Mikkelsen I/S er et interessentskab oprettet under CVR-nr. 40996524, som driver advokatvirksomhed fra adressen Grangårdscentret 45, 9530 Støvring.

Virksomhedens advokater er alle beskikket af Justitsministeriet og medlem af Advokatsamfundet. Advokaterne er dermed underlagt Advokatsamfundets disciplinærsystem samt reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler, som kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside  –  https://www.advokatsamfundet.dk/.

Eventuelle klager over Advokaterne Mikkelsens honorar eller adfærd udvist af Advokaterne Mikkelsen kan indgives til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, eller via e-mail: klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk. En klage kan vedrøre advokatens adfærd eller honoraret.

Alle advokater i firmaet er ansvarsforsikret efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler hos HDI Global under policenr. 156-76213805-30019, som har samtidig har stillet lovpligtig garanti for klientmidler i henhold til de af Advokatsamfundet fastsatte regler herom.

Klientmidler kan indsættes på hovedklientkonto i Jutlander Bank og behandles i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler. Efter aftale kan klientkontomidler dog placeres på en individuel konto i et konkret pengeinstitut. Klientmidler er beskyttet i henhold til lov om indskyder og investorgarantiordningen, idet beskyttelsen dog som udgangspunkt er beløbsmæssigt begrænset til EUR 100.000 pr. klient pr. pengeinstitut. Dækningsmaksimum gælder det samlede indskud i pengeinstituttet, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på klientkonti og klientens egne konti.

Advokaterne Mikkelsen anvender forretningsbetingelser, der bl.a. indeholder klausul om værneting ved Rettten i Aalborg i første instans. Nedenfor finder du links til vores forretningsbetingelser samt øvrige lovpligtige og praktiske oplysninger.